Sociale Veiligheid


Bij de Luwt Stam willen we voor alle leden een sociaal veilige omgeving creëren. Als vereniging willen we dat de leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag en dat ze weten hoe te handelen wanneer grensoverschrijdend gedrag toch mocht plaatsvinden. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van onze normen en de wet. Samen met (Studenten) Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden. Bewustwording en preventie dragen bij aan een sociaal veilige omgeving. 

Vertrouwenspersoon


Het kan voorkomen dat er binnen de Luwt Stam dingen gebeuren die je niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen de Luwt Stam drastisch kan afnemen. Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Soms kan praten met een bestuurslid helpen. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Neem dan contact op met de regio.

Verklaring Omtrent Gedrag


Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Luwt Stam getroffen heeft om binnen de vereniging een veilige omgeving te bieden voor iedereen. Het Huishoudelijk Regelement (HR) van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Gedragscode


De gedragscode geeft de grenzen aan omtrent het contact met minderjarigen. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle leden worden bij aanvang van hun lidmaatschap, gewezen op deze gedragscode.

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag


In het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.